Valgprogram 2021

København er en fantastisk by. Måske verdens bedste hovedstad. Det er ikke noget, København er blevet af sig selv. Men fordi vi sammen i byen har taget ansvar. Fordi det er vores by! Herunder kan du læse meget mere om hver af de 11 Pejlemærker som udgør vores politik for hvilken hovedstad vi ønsker at kæmpe for i 2021. 

Vi vil forbedre miljøet ved at tage kampen op mod luftforurening, sikre mere natur i

byen og bekæmpe lokal forurening. København skal gå forrest i klimakampen med

grønne løsninger, der reducerer vores klimabelastning, og vi skal lægge sporene til

tiden efter 2025, hvor København bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Forneden kan du læse mere om følgende målsætninger:

 • Luften skal være så ren, at vi ikke bliver syge og dør af luftforurening

 • Fra CO2-neutral til nul udledning

 • Udsigt til et træ fra alle boliger

 • Lokale klimapartnerskaber

 • Solcellestrategi skal give grøn strøm i elbilerne

 • Vi skal skabe en grøn byggesektor til en by, der vokser

 • Vi skal genbruge mere, begrænse madspild og udnytte vores ressourcer bedre

 • Mere natur i byen hvor tilbagegang for arter og biodiversitet vendes til fremgang

 • Verdensmålene skal være udgangspunkt for byens udvikling

Download pejlemærket for et grønnere København

Børnefamilierne bliver i København. Fordi det gode børneliv i høj grad leves i byen. Men det forpligter. Vi skal skabe gode relationer, tryghed, fællesskaber og udviklingsmuligheder for alle børn og unge.

Det starter, når sundhedsplejen kommer hjem til nybagte forældre, og følges op i daginstitutioner, skoler, fritidshjem klubber og i vores idræts- og foreningsliv. Og vi skal sikre, at alle børn og unge kommer med på holdet uanset hvilke vilkår, de kommer fra. Med et særligt fokus på de børn og unge, der har det største behov for støtte og hjælp.

Forneden kan du læse mere om følgende målsætninger:

 • Vi skal styrke indsatsen i barnets første 1.000 dage - og i de ni måneder, der går forud.
 • Alle børn skal have en tryg start på skolelivet.
 • Vi skal sikre et godt fritidsliv med stærke fællesskaber.

 • Vi skal give en bedre hjælp til de børn og unge med det største behov.

 • Alle daginstitutioner i København skal være Højkvalitetsdaginstitutioner.

 • Alle børn skal have en tryg start på skolelivet.

 • Folkeskolen skal være det naturlige første valg for alle familier.

 • Vi vil have blandede skoler, der spejler københavnerne.

 • Flere københavnere skal have en erhvervsuddannelse.

 • Vi skal sikre et sundt liv til alle børn og unge.

 • Alle børn og unge skal tilbydes mindst ét godt måltid mad om dagen.

 • Vi vil forebygge og styrke sociale indsatser.

 • Alle skal med – vi skal have løftet de tosprogede drenge fagligt i skolen.

 •  Trygge skoleveje.

Download pejlemærket for tryghed og fælleskaber for børn og unge

København er blevet mere levende de seneste år. Livet er rykket ud i mellem husene. Den udvikling skal fortsætte, og vi skal blive ved med at udvikle gode kvarterer, hvad enten det er i Jernbanebyen, i Nordhavn, på Stejlepladsen, i Fælledby eller med det lange lys på Lynetteholm.

Vi skal sikre, at der er boliger, som er til at betale, og at udviklingen også kommer til vores udsatte boligområder, så alle dele af København mærker, at byen bliver bedre at bo og leve i. Når vi udvikler København, så udvikler vi hele landets hovedstad. Det skal vi også kunne mærke i samspillet med Christiansborg i udviklingen af infrastruktur.

 

Det betyder for os at:

 • Vi skal byudvikle for mennesker og ikke for spekulanter.

 • De nye områder i byen skal være bedre og grønnere.

 • Vi skal sikre boliger til alle.

 • Ingen boliger uden bad og toilet i 2030.

 • Vi vil ikke have nogen udsatte boligområder i fremtiden.

 • Vi skal have fokus på alt det, der sker mellem husene.

 • Vi vil gøre København til en god by at bo i som ældre.

 • Vi skal skabe nye boformer i København, så flere har råd til at bo her.

Download pejlemærke for byudvikling

Mobilitet er nødvendig for byens liv. Vi tager frem og tilbage til arbejde, og virksomhederne har brug for at flytte råvarer og færdige produkter. Vi bevæger os for at hente og bringe børn, for at købe ind og for at komme en tur i skoven.

Men mobiliteten, trafikken, er også en belastning for os som byens beboere. Vi oplever trængsel, alt for mange af os kvæstes eller dør af forurening, støj og ulykker, og klimaet tager skade. Vi skal fortsat kunne bevæge os, men med langt færre ulemper.

Det betyder for os at:

 • Mere cykling, mere gang, mere grønt i byrummet.

 • Bedre kollektiv trafik.

 • Flere ladestandere, gratis parkering for elbiler i en periode.

 • Diesel- og benzinkøretøjer skal udfases.

 • Trafikøer skal skabe øge trafiksikkerhed, dæmpe støj og begrænse biltrafikken.

 • En Østlig Ringvej og trafiksanering af bymidten skal lede trafikken uden om byen.

Download pejlemærke for en sund og ren trafik

København er altid gået forrest i omsorgen for de svageste og dem, der har brug for et kærligt skub i ryggen. Det skal vi også gøre i fremtiden. København er en storby på godt og ondt. Vi har flere hjemløse end noget andet sted i Danmark.

Vi har flere mennesker, som er afhængige af stoffer og lever med et misbrug end andre steder i landet. På trods af at vi bor tæt i København, så oplever alt for mange at leve i ensomhed.

Det betyder for os at:

 • Vi vil bekæmpe fattigdom
 • Vi skal hjælpe mange flere misbrugere tilbage på vejen

 • Vi vil bekæmpe ensomhed

 • Vi vil styrke socialpsykiatrien

 • Et liv med udsathed skal stadig være et værdigt liv

 • Vi vil bekæmpe ulighed – også i sundhed

 • Klarere linjer i samspillet med kommunen

Download pejlemærke for mindre ulighed

Vi skal have fuld beskæftigelse og jobs på ordentlige vilkår, og vi vil have særligt fokus på de grupper, som har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ikke mindst de mange unge som mærker ungdomsarbejdsløsheden på egen krop.

København skal forblive en mangfoldig og tolerant by. Vi er forskellige og har rødder mange forskellige steder. Det er en styrke og giver vores by liv og identitet. Vi skal tage opgaven med integration alvorligt og sørge for at få alle med. Vi skal være en tilgængelig by for folk med handicap, og mennesker med handicap skal føle, at vi som kommune giver dem de samme muligheder som alle andre og sikrer dem et værdigt liv.

Det betyder for os at:

 • Ingen ungdomsarbejdsløshed i fremtiden.

 • Ordentlige løn- og arbejdsforhold skal gælde for alle i København.

 • Københavns Kommune skal være landets bedste arbejdsplads.

 • Alle uanset baggrund skal føle sig som endel af vores by og bidrage til fællesskabet.

 • Flere københavnere med anden etnisk baggrund skal lykkes i vores by.

 • Vi går forrest på ligestilling og mangfoldighed.

 • Vi skal sikre en ordentligstøtte og hjælp til mennesker med handicap.

 • Vi slår hårdt ned på hensynsløs adfærd og grov kriminalitet.

 • Ingen skal udsættes for hadforbrydelser.

Download pejlemærke om gode jobs og muligheder for alle

Et stærkt erhvervsliv i København er grundlaget for at skabe arbejdspladser og udvikling. Derfor skal vi sikre, at vi har et stærkt erhvervsliv med gode jobmuligheder til alle københavnere. Vi skal skabe et godt miljø for iværksættere, så nye virksomheder kan vokse ud af vores by.

Vi skal sikre et godt samarbejde mellem forskning og universiteter og vores lokale erhvervsliv. Vi skal også sikre, at vi har et godt lokalt butiksliv. De mange små specialbutikker og lokale erhverv er med til at give København identitet. Vi skal have en stærk madscene, hvor restauranter i verdensklasse går hånd i hånd med gode måltider til de mere end 70.000 mennesker, der dagligt får deres mad igennem kommunen.

Det betyder for os at:

 • Dygtige, innovative og samfundsbevidste virksomheder skal sikre gode jobs til alle. 
 • Vores erhvervsliv skal bidrage til byen.

 • Vi skal skabe gode miljøer og muligheder for iværksættere.

 • Vi vil bevare og udvikle et levende lokalt butiksliv.

 • Flere skal have et fritidsjob.

Download pejlemærket for et stærkt erhvervsliv og et levende butiksliv

København er ikke bare hovedstad. Vi er også samlingspunkt for kunst og kultur. Det er her meget udspringer fra. Sådan skal det også være. Derfor skal vi skabe rammerne for, at kunst og kultur kan spire og leve. Vi skal have et levende og vibrerende natteliv med stærk scene for musik, teater og alt den skabende kultur. Med festivaler og events hvor man kan opleve kultur i verdensklasse, og hvor der er plads til de små nicheprægede miljøer.

Vi skal være en åben by, som byder velkommen til turister, der kommer til byen for at opleve og se vores dejlige hovedstad. Men som med alt andet skal der være en balance, hvor man kan sove om natten, og hvor vi ikke bliver overrendt.

Det betyder for os at:

 • Vi skal have et sprudlende kulturliv, festivaler og events for alle.
 • Vi skal have idrætsfaciliteter nok og ingen ventelister til foreningslivet. 

 • Københavns kommune skal være en god samarbejdspartner for kulturlivet.

 • Vi skal have et levende og trygt natteliv.

 • Man skal kunne sove om natten i alle dele af København.

 • København skal være et madfyrtårn.

 • Vi skal sikre en bæredygtig turisme i hele København.

Download pejlemærke for målsætninger på kulturen i København

Kommunens struktur med syv politisk uafhængige forvaltninger gør, at den ikke altid fungerer effektivt og hensigtsmæssigt. Derfor har vi brug for en demokratireform. Vi skal være bedre til det nære.

Derfor må en reform af styreformen på rådhuset, følges af en reform af det lokale demokrati med lokaludvalgene. København er stor, men det må aldrig koste på demokratiet, så der bliver for langt fra borgerne til beslutningerne. Eller at borgerne oplever uforståelig kommunikation og bureaukrati.

Det betyder for os at:

 • Mere service og mindre myndighed

 • Færre uforståelige breve, bedre gennemskuelig sagsbehandling

 • Københavns Kommune skal ledes bedre

 • Mere styrke til det lokale demokrati

 • Alle skal have adgang til Borgerservice

Download pejlemærket for en mere effektiv drift af kommunen

København har i disse år landets laveste gennemsnitsalder. Derfor skal vi også være den bedste kommune at være ung i. Vi skal have et godt og trygt studieliv, vi skal have ungdomsboliger, vi skal bekæmpe ensomheden blandt unge og gå forrest i et opgør med den preskultur, som mange unge mennesker i dag slår sig på.

Men samtidig skal vi også være en god by for de mange mennesker, som bliver ældre her. Vi skal sikre, at alle kan komme rundt i byen, at vi har et stærkt fokus på sundhed og støtte til demente. Vi skal have nogle levende og hyggelige plejehjem med en værdig behandling af de mennesker, som har bygget vores samfund og vores by.

Det betyder for os at:

 • Vi vil et opgør med preskulturen og mere livsglæde for unge københavnere.

 • København skal være landets bedste studieby.

 • Vi skal bekæmpe boligmangel for unge og studerende.

 • Vi vil give alle københavnere ret til et sundt liv.

 • Det skal være trygt at blive ældre i København.

 • Vi skal skabe gode plejehjem og en ordentlig hjemmepleje.

 • Rammerne om ældrepolitiken i København skal formes sammen med de ældre københavnere.

 • Vi skal give bedre støtte til pårørende.

 • København skal være en tilgængelig by for alle ældre.

 • Mere liv til alle ældre københavnere.

 • Lad stærke ældre københavnere hjælpe til.

Download pejlemærke om en tryg by for både unge og ældre

I 2020 har fokus været på at få livet i København til at fungere under skiftende, nødvendige corona-restriktioner. Der er hårdt brug for, at vi får åbnet byen på ny, så snart situationen gør det muligt.

Og at vi gør det på en socialdemokratisk måde, hvor fokus ikke alene er på at få økonomien op at stå, men også på at få gjort op med de menneskelige omkostninger, som nedlukningen har haft. Hvor vi får genskabt fællesskabet. Og hvor vi fortsætter arbejdet med Folketinget og regeringen for at få forståelse for Københavns særlige udfordringer.

Det betyder for os at:

 • Målrettet beskæftigelsesindsats

 • Genåbning af det lokale kultur og fritidsliv

 • Fokus på børn og unge

 • En by med fornyede kræfter

 • Social genstart

Download pejlemærke for fællesskab og solidaritet